Drept Procesual Civil Vol.2: Proceduri, Mihaela Tabarca, Universul Juridic, Mihaela Tabarca

Universul Juridic | 9786066731171 | 90587

original

13.000+ Produse cu stoc

secure

Plati securizate

return

Retur Gratuit in 10 zile

truck

Livrare cu Tracking in 24h

-20 %

nu este în stoc

9786066731171

Vezi Cos

Elimina din favorite Adaugă la favorite
Descriere

Cuprins1. SESIZAREA INSTANÞEI DE JUDECATÃ .......................... 51. Reguli generale privind cererile în justiþie ..................................62. Procedura prealabilã ...................................................................192.1. Aspecte generale .....................................................................192.2. Procedura prealabilã prevãzutã de Legea nr. 554/2004 ..........242.3. Participarea la ºedinþa de informare privind medierea ............272.4. Somaþia în procedura ordonanþei de platã ...............................283. Cererea de chemare în judecatã .................................................293.1. Cuprins ....................................................................................293.2. Sancþiunea pentru lipsa elementelor cererii de chemare înjudecatã ...................................................................................403.2.1. Lipsa elementelor esenþiale ...........................................413.2.2. Lipsa elementelor neesenþiale .......................................443.3. Înregistrarea ºi verificarea cererii de chemare în judecatã,constituirea ºi repartizarea dosarului .......................................453.3.1. Înregistrarea ºi verificarea cererii ..................................453.3.2. Constituirea, înregistrarea ºi repartizarea dosarului ......553.3.2.1. Constituirea ºi înregistrarea dosarului ...................553.3.2.2. Repartizarea dosarului............................................613.3.3. Reprezentarea judiciarã a pãrþilor în caz decoparticipare procesualã ...............................................633.4. Fixarea primului termen de judecatã ºi luarea de mãsuripentru pregãtirea judecãþii .......................................................673.4.1. Fixarea primului termen de judecatã .............................673.4.2. Mãsuri pentru pregãtirea judecãþii .................................713.5. Efectele formulãrii cererii de chemare în judecatã ..................753.6. Modificarea cererii de chemare în judecatã ............................774. Întâmpinarea ................................................................................844.1. Scop ºi cuprins ........................................................................844.2. Procedura întâmpinãrii ............................................................884.2.1. Caracterul obligatoriu al întâmpinãrii ...........................884.2.2. Termen de depunere. Sancþiunea nerespectãrii .............914.2.3. Comunicarea întâmpinãrii .............................................945. Cererea reconvenþionalã .............................................................965.1. Noþiune ºi scop ........................................................................965.2. Procedura cererii reconvenþionale ...........................................99864MIHAELA TÃBÂRCÃ. Drept procesual civil. Vol. II5.2.1. Caracterul facultativ al cererii reconvenþionale .............995.2.2. Cuprinsul cererii reconvenþionale ...............................1005.2.3. Termen de depunere ....................................................1015.2.4. Judecata cererii reconvenþionale .................................1036. Citarea ºi comunicarea actelor de procedurã ..........................1066.1. Noþiune ºi scop. Reguli generale...........................................1066.2. Procedura citãrii ºi comunicãrii actelor de procedurã ...........1106.2.1. Citaþia. Cuprins ...........................................................1106.2.2. Înmânarea citaþiei ºi a altor acte de procedurã ............1216.2.2.1. Locul citãrii ...........................................................1216.2.2.2. Citarea prin publicitate .........................................1336.2.2.3. Alegerea locului citãrii ºi comunicãrii actelor deprocedurã .............................................................1386.2.2.4. Schimbarea locului citãrii .....................................1406.2.2.5. Termenul pentru înmânarea citaþiei ºi a altoracte de procedurã. Invocarea ºi înlãturareaneregularitãþilor privind citarea ..........................1456.3. Procedura propriu-zisã de comunicare ......................................1486.3.1. Organele competente ºi modalitãþile de comunicare ...1486.3.2. Situaþii ce pot apãrea la comunicarea citaþiei saua altui act de procedurã ...............................................1576.3.3. Cuprinsul dovezii de înmânare ºi al procesuluiverbal..........................................................................1626.3.4. Data îndeplinirii procedurii .........................................1666.3.5. Comunicarea directã între avocaþi sau consilierijuridici .........................................................................1686.3.6. Comunicarea în instanþã ..............................................1726.4. Termenul în cunoºtinþã .........................................................1746.4.1. Regula .........................................................................1746.4.2. Excepþia .......................................................................1776.4.3. Preschimbarea termenului ...........................................1822. PROCEDURA CONTENCIOASÃ ÎN FAÞA PRIMEIINSTANÞE ................................................................................1851. Dispoziþii generale ......................................................................1861.1. ªedinþa de judecatã ...............................................................1861.1.1. Activitatea premergãtoare ºedinþei de judecatã ...........1861.1.2. Activitatea în timpul ºedinþei de judecatã ...................1911.1.2.1. Rolul grefierului de ºedinþã ...................................1911.1.2.2. Atribuþiile preºedintelui completului .....................192865Cuprins1.1.2.3. Mãsuri care pot sã fie dispuse în dosare ............... 1991.1.2.3.1. Amânarea cauzei ..............................................2001.1.2.3.2. Suspendarea judecãþii ......................................2051.1.2.3.3. Judecarea procesului .......................................2051.1.3. Activitatea ulterioarã ºedinþei de judecatã –încheierea de ºedinþã ...................................................2221.2. Continuitatea instanþei ..........................................................2342. Cercetarea procesului ................................................................2372.1. Dispoziþii comune .................................................................2372.1.1. Scopul ºi conþinutul cercetãrii procesului ...................2372.1.2. Aspecte de ordin procedural ........................................2382.1.2.1. Estimarea duratei cercetãrii procesului ................2382.1.2.2. Alegerea procedurii de administrare a probelor ...2402.1.2.3. Locul cercetãrii procesului ...................................2412.1.2.4. Asigurarea celeritãþii ............................................2422.1.3. Terminarea cercetãrii procesului .................................2462.1.3.1. Împrejurãri care pun capãt procesului .................2462.1.3.2. Terminarea cercetãrii procesului ..........................2472.2. Excepþiile procesuale ............................................................2482.2.1. Noþiune ºi particularitãþi ..............................................2482.2.2. Clasificarea excepþiilor procesuale ..............................2512.2.2.1. Clasificarea în funcþie de obiect ............................2512.2.2.2. Clasificarea în funcþie de efectul produs ...............2532.2.2.3. Clasificarea în funcþie de felul normei încãlcate ...2542.2.3. Raportul dintre excepþiile procesuale ºiinadmisibilitãþi ............................................................2562.2.4. Procedura de soluþionare a excepþiilor procesuale ......2582.2.4.1. Invocarea excepþiilor procesuale ..........................2582.2.4.2. Judecata excepþiilor procesuale ............................2632.2.4.2.1. Regula ..............................................................2632.2.4.2.2. Excepþia ............................................................2672.2.4.2.3. Invocarea concomitentã a mai multorexcepþii procesuale ..........................................2692.3. Probele ..................................................................................2832.3.1. Dispoziþii generale ......................................................2832.3.1.1. Noþiunea ºi obiectul probei. Mijloacele de probã...2832.3.1.2. Sarcina probei .......................................................2842.3.1.2.1. Regula ..............................................................2842.3.1.2.2. Excepþia ............................................................2872.3.1.2.3. Cazuri în care pãrþile nu au îndatorirea de aproba ............................................................... 289866MIHAELA TÃBÂRCÃ. Drept procesual civil. Vol. II2.3.1.3. Reguli generale în legãturã cu propunerea,admisibilitatea, încuviinþarea, administrarea ºiaprecierea probelor ..............................................2912.3.1.3.1. Propunerea probelor ........................................2912.3.1.3.2. Admisibilitatea probelor ..................................2992.3.1.3.3. Încuviinþarea probelor .....................................3022.3.1.3.4. Administrarea probelor ....................................3042.3.1.3.5. Aprecierea probelor .........................................3112.3.2. Dovada cu înscrisuri ....................................................3112.3.2.1. Dispoziþii generale ................................................3112.3.2.2. Înscrisul autentic ...................................................3132.3.2.3. Înscrisul sub semnãturã privatã ............................3192.3.2.4. Înscrisurile pe suport informatic ...........................3282.3.2.5. Începutul de dovadã scrisã ....................................3312.3.2.6. Administrarea probei cu înscrisuri .......................3352.3.2.6.1. Înscrisul se aflã în posesia pãrþii care îlfoloseºte ...........................................................3352.3.2.6.2. Înscrisul se aflã în posesia adversarului ..........3392.3.2.6.3. Înscrisul se aflã în posesia unui terþ .................3432.3.2.7. Verificarea înscrisurilor ........................................3462.3.3. Proba cu martori ..........................................................3572.3.3.1. Admisibilitatea probei cu martori .........................3572.3.3.2. Administrarea probei cu martori ..........................3662.3.4. Prezumþiile ..................................................................3832.3.5. Expertiza .....................................................................3892.3.5.1. Încuviinþarea expertizei ºi numirea expertului ......3892.3.5.2. Efectuarea expertizei .............................................4082.3.6. Mijloacele materiale de probã .....................................4182.3.7. Cercetarea la faþa locului .............................................4222.3.8. Mãrturisirea .................................................................4242.3.9. Asigurarea probelor .....................................................4362.4. Administrarea probelor de cãtre avocaþi sau consilierijuridici ...................................................................................4452.5. Unele incidente procedurale..................................................4542.5.1. Actele procesuale de dispoziþie ale pãrþilor .................4542.5.1.1. Renunþarea ............................................................4552.5.1.1.1. Renunþarea la judecatã ....................................4562.5.1.1.2. Renunþarea la drept ..........................................4632.5.1.2. Achiesarea .............................................................4652.5.1.3. Tranzacþia .............................................................4722.5.2. Suspendarea procesului ...............................................477867Cuprins2.5.2.1. Suspendarea voluntarã ..........................................4772.5.2.2. Suspendarea de drept ............................................4802.5.2.3. Suspendarea facultativã ........................................4862.5.2.4. Hotãrârea de suspendare ......................................4962.5.2.5. Reluarea judecãrii procesului ...............................5002.5.3. Perimarea cererii .........................................................5042.5.3.1. Aspecte generale ...................................................5042.3.5.2. Procedura perimãrii ..............................................5122.5.4. Contestaþia privind tergiversarea procesului ...............5173. Dezbaterea în fond a procesului ...............................................5244. Deliberarea ºi pronunþarea hotãrârii .......................................5284.1. Deliberarea ............................................................................5294.2. Judecata în complet de divergenþã ........................................5334.3. Minuta ...................................................................................5374.4. Pronunþarea hotãrârii .............................................................5394.5. Renunþarea la calea de atac ...................................................5445. Hotãrârea judecãtoreascã .........................................................5455.1. Denumirea ºi clasificarea hotãrârii .......................................5455.2. Redactarea ºi conþinutul hotãrârii .........................................5495.2.1. Redactarea hotãrârii ....................................................5495.2.2. Conþinutul hotãrârii .....................................................5525.3. Comunicarea hotãrârii ...........................................................5625.4. Cheltuielile de judecatã .........................................................5625.4.1. Conþinutul cheltuielilor de judecatã ............................5625.4.2. Acordarea cheltuielilor de judecatã .............................5635.4.3. Exonerarea pârâtului de la platã ..................................5695.4.4. Reducerea cheltuielilor de judecatã .............................5725.5 Termenul de graþie .................................................................5785.6. Efectele hotãrârii judecãtoreºti ..............................................5815.7. Îndreptarea, lãmurirea ºi completarea hotãrârii.....................5965.7.1. Îndreptarea hotãrârii ....................................................5965.7.2. Lãmurirea hotãrârii .....................................................6035.7.3. Completarea hotãrârii ..................................................6095.7.4. Aspecte comune ..........................................................6125.7.4.1. Obligativitatea procedurii .....................................6125.7.4.2. Cãi de atac ............................................................6125.7.4.3. Suportarea cheltuielilor de judecatã .....................6135.8. Executarea provizorie ...........................................................6145.8.1. Executarea provizorie de drept ....................................6155.8.2. Executarea provizorie judecãtoreascã .........................6175.8.3. Suspendarea executãrii provizorii ...............................619868MIHAELA TÃBÂRCÃ. Drept procesual civil. Vol. II3. PROCEDURA NECONTENCIOASÃ JUDICIARÃ..............6231. Dispoziþii generale ......................................................................6241.1. Domeniu de aplicare .............................................................6241.2. Instanþa competentã ..............................................................6291.3. Cererea ..................................................................................6321.4. Procedura de soluþionare a cererii .........................................6332. Dispoziþii speciale .......................................................................6382.1. Eliberarea de copii de pe hotãrâri ºi de pe alte înscrisuri ......6382.2. Eliberarea unor bunuri ..........................................................6392.3. Inventarierea bunurilor minorului .........................................6414. PROCEDURI SPECIALE .................................................... 6431. Procedurile speciale ...................................................................6442. Procedura divorþului .................................................................6442.1. Dispoziþii comune .................................................................6442.1.1. Instanþa competentã .....................................................6452.1.2. Cererile în procesul de divorþ ......................................6492.1.2.1. Cererea de divorþ ..................................................6492.1.2.2. Cererea reconvenþionalã .......................................6502.1.2.3. Cereri accesorii ºi incidentale ..............................6532.1.3. Mãsuri provizorii .........................................................6572.1.4. Aspecte privitoare la procedura de judecatã ................6592.2. Divorþul pe cale judiciarã ......................................................6712.2.1. Divorþul remediu .........................................................6722.2.1.1. Divorþul prin acordul soþilor .................................6722.2.1.2. Divorþul din motive de sãnãtate ............................6762.2.2. Divorþul din culpa soþilor ............................................6773. Procedura punerii sub interdicþie judecãtoreascã ..................6784. Procedura de declarare a morþii ...............................................6855. Mãsuri asigurãtorii ºi provizorii ...............................................6905.1. Mãsuri asigurãtorii ................................................................6905.1.1. Sechestrul asigurãtor ...................................................6905.1.2. Poprirea asigurãtorie ...................................................7035.1.3. Sechestrul judiciar .......................................................7045.2. Mãsuri provizorii în materia drepturilor de proprietateintelectualã ............................................................................7136. Procedura partajului judiciar ...................................................7186.1. Partajul prin bunã învoialã ....................................................7236.2. Partajul judiciar .....................................................................725869Cuprins6.2.1. Încheierea de admitere în principiu .............................7256.2.2. Partajul propriu-zis ......................................................7306.2.2.1. Partajul în naturã ..................................................7306.2.2.2. Atribuirea bunului .................................................7346.2.2.3. Vânzarea bunului ..................................................7407. Procedura ordonanþei preºedinþiale .........................................7457.1. Condiþii de admisibilitate ......................................................7457.1.1. Urgenþa ........................................................................7467.1.2. Caracterul vremelnic al mãsurii ..................................7517.1.3. Neprejudecarea fondului .............................................7537.2. Judecata ordonanþei preºedinþiale .........................................7557.3. Hotãrârea ...............................................................................7588. Cererile posesorii .......................................................................7618.1. Aspecte generale ...................................................................7618.2. Procedura de judecatã ...........................................................7669. Procedura ofertei de platã ºi consemnaþiunii ..........................7719.1. Aspecte generale ...................................................................7719.2. Procedura necontencioasã a ofertei de platã .........................7739.3. Oferta de platã în faþa instanþei .............................................77710. Procedura ordonanþei de platã ...............................................77910.1. Aspecte generale ...............................................................77910.2. Procedura de judecatã .......................................................78211. Procedura cu privire la cererile de valoare redusã ...............79512. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fãrã drept ......82512.1. Aspecte generale ...............................................................82512.2. Procedura de evacuare ......................................................82812.3. Dispoziþii speciale .............................................................83313. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobânditeîn temeiul uzucapiunii .............................................................83614. Procedura refacerii înscrisurilor ºi hotãrârilor dispãrute ...84314.1. Aspecte generale ...............................................................84314.2. Refacerea dosarelor sau înscrisurilor dispãrute încauzele în curs de soluþionare ..............................................84314.3. Refacerea hotãrârilor dispãrute .........................................84515. Cauþiunea judiciarã .................................................................849

General
Autor

Mihaela Tabarca

Editor

Universul Juridic